Akronimet e ISBN-së

ISBN

ISBN është akronimi i Standard Book Number Ndërkombëtar.

Një ISBN është një numër standard ndërkombëtar i librit. ISBN-të ishin 10 shifra në gjatësi deri në fund të dhjetorit 2006, por që nga 1 janari 2007 ato tani përbëhen gjithmonë nga 13 shifra. ISBN-të llogariten duke përdorur një formulë specifike matematikore dhe përfshijnë një shifër kontrolli për të vërtetuar numrin.

Burimi: ISBN Ndërkombëtar