Akronimet LACSLlink

LACSLlink

LACSlink është akronimi i Lidhja e Sistemit të Konvertimit të Adresave të Lokueshme.

Një grup të dhënash të sigurt adresash të konvertuara dhe përfshin ndryshimin e adresave të stilit rural në adresa të stilit të qytetit. Ai gjithashtu konverton adresat ekzistuese që janë riemërtuar ose rinumëruar. LACSLink është një metodë e automatizuar për marrjen e adresave të reja për bashkitë lokale që kanë zbatuar një sistem urgjence 911

Burimi: Melisë