Akronimet ROI

Roi

ROI është akronimi i Kthimi në investim.

Një metrikë e performancës që mat rentabilitetin dhe llogaritet duke përdorur formulën ROI= (të ardhura – kosto) / kosto. ROI mund t'ju ndihmojë të përcaktoni nëse një investim i mundshëm ia vlen kostot fillestare dhe të vazhdueshme ose nëse një investim ose përpjekje duhet të vazhdojë ose të përfundojë.