Akronimet e SME-ve

EMS

SME është akronimi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme.

Në Bashkimin Evropian, Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme janë organizata të një madhësie specifike të matur me numrin e punonjësve. Bizneset e vogla kanë më pak se 50 punonjës dhe ndërmarrjet e mesme kanë më shumë se 50 por më pak se 250 punonjës. Shkurtesa SMB përdoret në Shtetet e Bashkuara dhe ndryshon në shpjegim.