Akronimet URI

URI

URI është akronimi i Identifikuesi universal i burimit.

Një anëtar i grupit universal të emrave në hapësirat e emrave të regjistruar dhe adresat që u referohen protokolleve ose hapësirave të emrave të regjistruar. Shpesh përdoret në mënyrë të ndërsjellë me Universal Resource Locator (URL), i cili është një formë e URI.