Akronimet e URL-së

URL

URL është akronimi i Lokator Uniform i Burimeve.

Një formë e identifikuesit universal të burimeve (URI) që përcakton një adresë që hartohet në një algoritëm aksesi duke përdorur protokun e rrjetit