Akronimet XML

XML

XML është akronimi i Gjuha e shënimit eXtensible.

Një gjuhë shënjimi e përdorur për të koduar të dhënat në një format që është i lexueshëm nga njeriu dhe i lexueshëm nga makina.