Tregimi i historive kundrejt të folurit të korporatave

Shumë vite më parë unë isha çertifikuar në një proces punësimi të quajtur Përzgjedhja e synuar. Një nga çelësat e procesit të intervistimit me një kandidat të ri ishte bërja e pyetjeve të hapura që kërkonin nga kandidati të tregonte një histori. Arsyeja ishte sepse ishte shumë më e lehtë për t'i bërë njerëzit të zbulonin përgjigjen e tyre të sinqertë kur u kërkuat atyre të përshkruanin të gjithë historinë në vend që t'i bëni një pyetje po ose jo. Ja një shembull: