Përtej demografisë: Llojet e segmentimit të avancuar të audiencës që nxisin angazhimin e matshëm

Faleminderit cilindo mësues feje në të cilin besoni për Automatizimin e Tregut dhe ngadalësinë që ju ofron tregtarëve. Më së shpeshti, ne përdorim Automatizimin e Marketingut për përfshirjen dhe edukimin e drejtuesve. Kjo mund të arrihet me fushata pikimi, dhe njoftim për sjelljen që ata të marrin masa. Mail Merge është një tjetër tipar i dërguar nga qielli. Mundësia për të përfshirë emrin e secilit, të vetëm të marrësit në temë dhe rreshti i parë i postës elektronike është një ndërlidhës pa ndërprerje conversion Apo është? E vërteta nuk është