Bashkëpunimi i ndërmarrjes duke përdorur hapësirat e punës TWiki

Rëndësia e një qarkullimi të qetë të punës dhe një komunikimi të hapur nuk mund të nënvlerësohet, veçanërisht në botën e sotme hiper konkurruese ku shpejtësia, besueshmëria dhe profesionalizmi janë manterat për sukses. Megjithatë, shumë organizata funksionojnë në një "kulturë silo" që nuk inkurajon ndarjen e informacionit ndërmjet roleve, funksioneve ose departamenteve. Mjete të tilla si Twiki ndihmojnë ndërmarrjet të dalin nga kultura të tilla jo-bashkëpunuese. TWiki® është një ndërmarrje wiki fleksibile, e fuqishme dhe e lehtë për t'u përdorur, platformë bashkëpunimi ndërmarrjeje,